23 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політична еліта: поняття та функції№ роботи: 1932
розділ: Політологія
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… .………………3
1. Основні підходи до розуміння поняття еліти......................... .............................. 4
2. Функції та типи еліт.......................... .............................. .............................. ..........9
3. Особливості розвитку політичної еліти України....................... ........................13
Ви сновки........................ .............................. .............................. .............................. ..16
Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгорецький Ю.В. Політологія: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2007.
2. Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник. – Львів, 2005.
3. Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.
4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
5. Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
6. Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
7. Політологія: Підручник /За ред. М.М. Вегеша. – К.: Знання, 2008.
8. Політологія: Академічний курс: Підручик / М. І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В.С.Журавський та ін. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.
9. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І.— Харків: Друкарський центр «Єдіноpoг», 2002.
10. Рудакевич О. М. Політологія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.
11. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьева Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: Навч. посібник. - К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літератури, 2007.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.